Quyết định công nhận kết quả tuyển sinh trình độ Đại học bổ sung đợt 1 năm 2016 ngành Piano và Thanh nhạc

line
22 Thang 09 2016

CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Căn cứ Quyết định số 517/TTg ngày 11 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Văn Hiến;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ/TTg ngày 08 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Dân lập Văn Hiến;

Căn cứ Công văn số 1637/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét duyệt đề án tự chủ tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến;

Căn cứ Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ – ĐHVH ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 83/TB-ĐHVH ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2016 ngành Piano và Thanh nhạc;

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016 ngành Piano và Thanh nhạc vào Trường Đại học Văn Hiến (danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 có trách nhiệm công bố cho thí sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị có liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Góp ý