Quyết định Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy, Văn bằng 2 đại học chính quy đợt 1 năm 2018

line
13 Thang 06 2018

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2; 
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-ĐHVH ngày 02/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-ĐHVH/HĐTS ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến về việc công nhận kết quả tuyển sinh Liên thông đại học chính quy, Văn bằng 2 đại học chính quy đợt 1 năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 575/TB-ĐHVH/HĐTS ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến về điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy, Văn bằng 2 đại học chính quy đợt 1 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 04/6/2018 của Hội đồng tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2018;
Xét đề nghị của Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy, Văn bằng 2 đại học chính quy đợt 1 năm 2018 gồm: Liên thông đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh: 26 thí sinh, trong đó: liên thông bậc cao đẳng lên bậc đại học 19 thí sinh và bậc trung cấp lên bậc đại học 07 thí sinh (TẢI TẠI ĐÂY).

Văn bằng 2 hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh: 11 thí sinh.
Điều 2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thông báo cho thí sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 
Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Trưởng ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị có liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.