Thời khóa biểu thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm 2018 - 2019

line
07 Thang 01 2019

 THỜI KHÓA BIỂU KHOA (MBA)

Học kỳ 2 - Năm học: 2018 - 2019

 

Mã LHP

Tên HP

Lớp

Tên Cán Bộ Giáng Dạy

Thứ

Tiết

Thời gian học

ECO60101

Kinh tế học

quản lý

186A0301, 186A0302, 186A0303


PGS. TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Thứ Hai

12-15

09/01/2019
=>
06/03/2019

ECO60101

Kinh tế học

quản lý

186A0301, 186A0302, 186A0303


PGS. TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Thứ Tư

12-15

09/01/2019
=>
06/03/2019

GRA60101

Triết học

186A0301, 186A0302, 186A0303, 186A1102


TS. Nguyễn Hữu Vượng

Chủ Nhật

2-5

13/01/2019
=>
24/03/2019

GRA60101

Triết học

186A0301, 186A0302, 186A0303, 186A1102


TS. Nguyễn Hữu Vượng

Chủ Nhật

7-10

13/01/2019
=>
24/03/2019

MAN60201

Quản trị tài chính

186A0301, 186A0302, 186A0303

PGS.TS. Trịnh Quốc Trung

Thứ Bảy

7-10

12/01/2019
=>
13/04/2019

MAN60401

Quản trị chuỗi cung ứng

186A0301, 186A0302, 186A0303TS. Võ Tấn Phong

Thứ Ba

12-15

15/01/2019
=>
16/04/2019

Ghi chú: 
   - Phòng:  DPH007 , Cơ sở 613 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
   - Tiết: 2 - 5 từ 8h05' đến 11h40'
             7 - 10 từ 13h20' đến 16h55'
             12 - 15 từ 17h55' đến 21h20'