Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 - Theo kết quả học bạ THPT

line
20 Thang 05 2019
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
  Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/ TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/ TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo;
   Căn cứ Thông báo số 114/TB-ĐHVH ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Trường Đại học Văn Hiến về thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2019;
   Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 20 tháng 05 năm 2019;
   Căn cứ Thông báo số        /TB-ĐHVH ngày     tháng    năm 2019 của Trường Đại học Văn Hiến về điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả học bạ THPT đợt 1 năm 2019;
   Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH
   Điều 1. Công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 theo kết quả học bạ THPT Theo danh sách đính kèm
   Điều 2. Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 có trách nhiệm triệu tập thí sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
   Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị có liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.