Quyết định Công nhận kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

line
30 Thang 07 2018

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BGDĐT ngày 26/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Văn Hiến đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-BGDĐT ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Văn Hiến đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐHVH, ngày 02/01/2018 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến;
Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 của ngành Quản trị kinh doanh và Văn học Việt Nam (TẢI TẠI ĐÂY)

Điều 2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 có trách nhiệm thông báo cho thí sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.